Kvalitet

Certifierad expert

Vi är en kvalitets- och miljöcertifierad top expert

Kvalitet

Som kontraktsbaserad tillverkare erbjuder vi våra kunder de bästa tänkbara helhetslösningarna. Vi har långvariga underleverantörsförbindelser med Finlands exportföretag.

Vår kvalitet är certifierad enligt standard ISO 9001.

Oy Österberg Ab är ofta delaktiga i kundens utvecklingsprojekt redan från idé-fasen. Genom att vi tar ansvar redan från start kan vi på ett effektivt sätt säkerställa kvaliteten under hela tillverkningsprocessen.

 

Miljö

Oy Österberg Ab eftersträvar aktiv miljövård och iakttar de miljökrav som ställs på företag. Vi följer principerna för aktivt miljöarbete alltid då det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vår miljöprincip är certifierad enligt standard ISO 14001.

 

Policy (kvalitetspolicy och miljöpolicy)

Oy Österberg Ab tillverkar formsprutade och formpressade plast produkter på ett sätt som tillfredställer kund, företag, medarbetare och samhället samt driver ett aktivt miljöarbete för att uppnå de miljökrav som ställs på företaget. Vårt aktiva miljöarbete styrs av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta sker genom:

– fungerande och förtroendeskapande leverantörssamarbete
– kompetenta medarbetare i en trygg och fungerande arbetsmiljö
– att ständigt förbättra ledningssystemet
– ordning, reda och systematik i hela verksamheten
– att ständigt förbättra företagets miljöprestanda och förebygga föroreningar
– effektiv användning av el samt minimera spill genom långt automatiserad, ung maskinpark
– öppenhet i miljöfrågor mot myndigheter, allmänhet och övriga intressenter

Kontakt

SFS-EN ISO 9001:2015 & SFS-EN ISO 14001:2015 certificate

Österberg Plastic PRS Greenlabel 2020

Vi tar vårt ansvar: Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab